فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری را باید رقابت پذیر کرد

دکتر محمد صادقی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در این مسیر باید 2 فضا شامل کسب سود و امنیت را برای سرمایه گذار فراهم کرد در فضای کنونی یافتن سرمایه و سرمایه گذار دشوار است.
وی ادامه داد: اکنون سرمایه به اندازه ای سریع حرکت می کند که می تواند محدودیت ها را پشت سر بگذارد و اگر سرمایه پذیری را به نقطه مطلوب رساند خودش محدودیت ها را پشت سر می گذارد.
کارشناس حقوق اقتصادی تطبیقی گفت: نکته اساسی تر در روند سرمایه گذاری این است که چه اندازه دانش جذب، شناخت و اطلاعات تخصصی نسبت به سرمایه وجود دارد.
صادقی گفت: پس از سود به امنیت می رسیم و شاید لازم باشد نرخ سرمایه اجتماعی را در استان نسبت به سایر استان ها افزایش دهیم و به عبارتی بیش از گذشته بر روی ظرفیت های ارزشی خود سرمایه گذاری کنیم.

بین مبانی نظری و برنامه ریزی فاصله وجود دارد

کارشناس حقوق تطبیقی هم در پایان این نشست علمی بیان داشت: نمی توان توسعه را بدون گذر از مبانی نظری آن رصد و پیگیری کر و اکنون یکی از چالش های اصلی موجود انفکاک و فاصله بین مبانی نظری و برنامه ریزی است.
صادقی اشاره کرد: جذب و فرایند و شناسایی این سرمایه دشواری خاص خود را دارد و مکانیزم های خود را می طلبد.
کارشناس حقوق اقتصادی تطبیقی افزود: همکاران دانشگاهی مشارکت کننده در این نشست اتقاق نظر دارند که سرمایه می تواند عامل نجات دهنده باشد و این سرمایه می تواند انسانی، مالی و اقتصادی باشد.

از سرمایه گذار برای ایجاد تعادل و توازن حمایت می شود

 

نشست دکتر صادقی با خبرگذاری ایرنا هرمزگانعضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان ادامه داد: گزارشی در سال 2018 منتشر شد که نشان می دهد 22 معاهده سرمایه گذاری خارجی در حال لغو شدن است و 27 درصد کشورها تمایلی به سرمایه گذاری در سایر کشورها ندارند.
صادقی تصریح کرد: مهمترین مکانیزم در حوزه سرمایه، استانداردهای حمایتی از سرمایه گذار هستند که این حمایت ها برای ایجاد تعادل و توازان که پیشتر اشاره شد انجام می شود.

 

نیروی انسانی متخصص هرمزگان مزیت است

این عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان خاطر نشان کرد: اگر نیروی انسانی را به عنوان اصل اصلی تولید مد نظر باشد، در دانشگاه های و بین مردم استان متخصصان رشته های مختلف حضور دارند.
کارشناس حقوق تطبیقی خاطر نشان کرد: این نیروی انسانی می تواند امنیت پایدار را فراهم کنند و باید به عنوان مزیت به آن نگاه کرد.
صادقی خاطر نشان کرد: توسعه عامل و هدف دارد و نیروی انسانی هم عامل و هم هدف توسعه است.