نقش مبانی نظری در سرمایه گذاری

نقش مبانی نظری در سرمایه گذاری

یکی از ابزارهای لازم برای توسعه و پیشرفت هرجامعه ای سرمایه است که این سرمایه باید به درستی هدایت و بکار گرفته شود زیرابدون در نظر گرفتن مبانی نظری و ظرفیت های هر منطقه محقق نمی شود.

به گزارش ایرنا، مدرسان دانشگاهی هرمزگان روز پنجشنبه در نشست علمی «سرمایه پذیری و توسعه پایدار با تاکید براولویت های توسعه

استان و تخصص گرایی منطقه ای» پیرامون همایش فرصت های سرمایه گذاری در هرمزگان بر این نکته تاکید کردند که برای سرمایه گذاری باید بر اساس و مبنای نظری و علمی مبتنی بر آمایش سرزمین گام برداشت تا هم سرمایه گذار و هم جامعه محلی از آن منتفع شوند.
همچنین آنان تاکید داشتند نباید برای جذب سرمایه گذار دستپاچه شد و توجه داشت که رفتن به سراغ سرمایه گذاری بدون داشتن و بکارگیری مبانی نظری چیزی جز هدر دادن سرمایه نیست.
بهانه این نشست برگزاری «همایش فرصت های سرمایه گذاری» در هرمزگان روزهای 26 و 27 فروردین است که با حضور مهمانانی از داخل و خارج کشور در بندرعباس برگزار می شود.

** زمنیه مشارکت جامعه محلی در سرمایه گذاری ها باید فراهم شود 

این کارشناس توسعه پایدار مناطق ساحلی افزود: باید زمینه مشارکت جامعه محلی در سرمایه گذاری ها را فراهم کرد که این به خودی خود حاصل نمی شود. 
مرادی ابراز داشت: قبل از سرمایه گذاری و یا عین آن این کار باید انجام داده شود تا بین سرمایه گذاری و جامعه محلی همسویی بوجود آید. 

** اولویت های سرمایه گذاری هرمزگان را باید شناخت 

مدیر پروژه آمایش سرزمینی هرمزگان اظهار داشت: این استان به لحاظ شرایط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاری یکی از کم نظیرترین استان های کشور است ولی برای سرمایه گذاری در آن باید اولویت ها را شناخت و این شناخت سرمایه گذاری را تسهیل می کند. 
این عضو دانشگاه هرمزگان اظهار داشت: شاید یک مدیر و نماینده مجلس شورای اسلامی به واسطه تعصب های منطقه ای بخواهد همه فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در شهرستان خودش بارگذاری و انجام شود در صورتی که پژوهش ها و توان محیطی چیز دیگری باشد. 

** اولویت های سرمایه گذاری هر شهرستان در سند آمایش هرمزگان مشخص شده است 

مجری پروژه سند آمایش هرمزگان اظهار داشت: در سند آمایش هرمزگان تقسیم کار درون استانی انجام شده و اولویت های سرمایه گذاری در هر شهرستان مشخص شده و برای آینده استان به این تقسیم کار توجه و اجرایی شود. 

ادامه مطلب در صفحه بعد…