اولین نشست علمی پیش همایش فرصت های سرمایه گذاری در استان هرمزگان مورخ 1398/01/20