مهرداد کاظمیان

مشکل عمده ما در تنظیم قرادادها و متعاقبا مسائلی که طی 5 سال گذشته شرکت رو درگیر کرده بود. به لطف مشاوره گروه دکتر صادقی دیگه مشکلی طی این دو سال نداشتیم.