جهانبخش توکلی

تنطیم دادخواست مطالبات اهمیت فوق العاده ای دارد وهمچنین تشخصی نوع دعو درسرنوشت پرونده بسیار موثر است. تیم دکتر صادقی در پرونده من بسیار حرفه ای عمل کردند.