همایش کاشت هزاره

نشست تخصصی دکتر محمد صادقی با اعضای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی

دکتر محمد صادقی عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان در میز تخصصی بااعضای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در همایش  کاشت هزاره در هرمزگان اظهار داشت:

 عالیجنابان کشاورزان ما ناچار به فروش‌اجباری و تحمل اختلاف قیمت مزرعه و مصرف هستند که این دو می تواند ضمن کاستی زیرساخت ها فاصله مارا با مکانیزم های حقوق اقتصادی و تجارت بین الملل در بخش بازار نشان میدهد، که شاید بتوان گفت در مجلس قانونگذاری خاصه کمیسیون کشاورزی توجه جدی نشده است زیرا این معضلات راه حل علمی دارد ،یکی از  راه های برون رفت از این مشکلات بورس و فرابورس است تااز نظام دلالی در کشاورزی به سوی تضمین های حقوقی ،جهت ارتقا شاخص رقابت و در جهت حقوق تولید کننده ،حقوق مصرف کننده و حقوق بازار حرکت کنیم.

ورود به آن مستلزم “سیاست گذاری” نسبت به زیر ساخت های لجستکی و…است که ما متاسفانه برای محصولاتی که بازار دارد مثل زیره به این تمهیدات علمی و ‌تسهیلاتی می اندیشم لیکن برای محصولاتی که در بازار با چالش مواجه اند، رویکرد “بخش نامه ای” را حاکم می کنیم از ممنوعیت صادرات گرفته تا سایر امور …