طرح جایزه شرکت نفت بندرعباس و اعطایی آن به دانشجویان نخبه