دکتر محمد صادقی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان پژوهشگر برتر استانی -سال ۱۳۹۹ در گروه علوم انسانی و مدیریت پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی استان هرمزگان با : -۲۵مقاله علمی و بین المللی -۱۱طرح پژوهشی -۳جلد کتاب گرایش ؛حقوق اقتصادی تطبیقی