دکتر صادقی در جمع دانشجویان دکتری

دکتر محمد صادقی همراه دانشجویان دکتری حقوق خصوصی و اساتید بعد از امتحان جامع