آینده حقوق و وکیل

دکتر محمد صادقی عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان -دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی از لندن، در نشست آینده اشتغال دانشجویان حق...
1 2 3 4 5