اگر چک مفقود شود، چه اقدامی باید انجام داد؟

اگر چک مفقود شود، چه اقدامی باید انجام داد؟

مشتری باید به شعبه مراجعه نموده و مفقودی چک را اطلاع دهد. شعبه نیز حداکثر تا یک هفته آن چک را مسدود می کند. جهت نسداد چک برای مدت بیشتر باید حتماً نامه مراجع قضایی به بانک ارائه شود