در صورت ارائه چک های مخدوشی ( شسته شده ،سوخته …) توسط مشتریان به بانک چه اقدامی باید انجام پذیرد ؟

مسولین مربوطه در شعب ضمن اخذ لاشه چک و درخواست کتبی متقاضی و دریافت برگه هویت از دارنده ان ( کپی شناسنامه ، کارت ملی ) نسبت به ارسال آن به اداره اور شعب متبوع اقدام نمایند بدیهی است پس از طی مراحل اداری و تایید اصالت آن دستور پرداخت وجه چک مربوطه به حساب ذینفع پرداخت خواهد گردید