چكهايي كه توسط مشتريان با ماژيك فسفري تحرير و يا علامت گذاري گرديده اند قابل پرداخت مي باشند يا خير ؟

بموجب قسمت ذيل ماده 3 قانون صدور چك « … و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.» بنا به مراتب فوق موضوع تحرير يا علامت گذاري چك توسط مشتريان با ماژيك فسفري در مقررات قانوني عنوان نگرديده ، لذا پرداخت اينگونه چكها به صرف تحرير يا علامت گذاري آن با ماژيك فسفري در صورتيكه ساير اركان چك كاملاً صحيح و بدون عيب و نقص باشد از نظر حقوقي بلااشكال است .