مدیر نمونه در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰بلحاظ پیوند و ارتباط دو سویه دانشگاه و صنعت نفت و توسعه مسئولیت های اجتماعی شرکت.