خودرویی را از همکارم خریداری نموده ام و ایشان نسبت به تنظیم سند اقدام نمی کند و بنده احتیاج مبرم به پول خودرو دارم در حال حاضر دادخواست الزام به تنظیم سند داده ام اگر ایشان محکوم شوند می توانم از ایشان شکایت کیفری و ادعای ضرر و زیان و اذیتی که کرده است را

دسته‌بندی نشده

با سلام؛ عدم تنظیم سند جنبه حقوقی دارد و قابل شکایت کیفری نمی باشد اما ادعای ضرر و زیان بابت تأخیر در انجام تعهد قابل طرح و رسیدگی می باشد.