حقوق آینده و آینده حقوق؛ دانش آموختگان حقوق چه رقبایی دارند؟

دکتر محمد صادقی عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان -دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی از لندن، در نشست آینده اشتغال دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس :

شغل های آینده شاید عمده نگرانی نیست بلکه رقابت بر سر این است که انسان بهتر انجام می تواند بدهد یا هوش مصنوعی  نگرانی عمده است.

حسب آزمون شرکت گرکیکس با همکاری اساتید دانشگاه استنفورد و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه دوک درخصوص فهم و تفسیر ۵ قراردادنمونه محرمانه  دی ،ای، ان وکلای چند دهه سابقه نتوانستند از هوش مصنوعی پیشی بگیرند، هوش مصنوعی (ربات)نمره ۹۴ و وکلای باسابقه نمره ۸۱گرفتند و نتایج حکایت از کاهش هزینه نیز دارد.

در تحقیق اساتید دانشگاه آکسفورد (کارل بندیکت فری و مایکل ای .آزبون) در مقاله آینده اشتغال که ممکن است ظرف بیست سال الگوریتم های کامپیوتری آن را به عهده بگیرند بیان نمودند، دستیاران و وکلا حقوقی ۹۴درصد شغل خود را از دست خواهند داد.

ایشان به چالش های حقوقی تحت عنوان حقوق فردی ،نابرابری اجتماعی الگوریتم ها ،امکان مالکیت آنان و چالش آتی آن نیز بحث نمودند. اعلام نمودند، دانشجویان عزیز ،آینده وکیلی با چنین یافته های میخواهد زیرا رقیب اش نا انسان است.