حضور جناب دکتر محمد صادقی در تجلیل از دانشجویان نخبه