جلسه نشست حقوقی داوران به تاریخ 99/06/27 در مرکز داوری اتاق ایران در بندرعباس

جلسه نشست حقوقی داوران به تاریخ 99/06/27 در مرکز داوری اتاق بندرعباس با حضور داوران مرکز داوری اتاق  ایران در دفتر بندرعباس برگزار گردید و در این نشست در خصوص کنوانسیون سنگاپور راجع به شناسایی موافقتنامه‌های حاصل از میانجیگری بین المللی گفتگو و تبادل نظر شد و  مقرر گردید در جلسات آتی نحوه  تفسیر  کنوانسیون ها و  قواعد بین المللی در حوزه تجارت و همینطور قواعد میانجیگری مرکز اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد.