برگزاری کلاس آموزشی برای مدیران و نمایندگان حقوقی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با موضوع اصول حاکم بر انعقاد قرارداد