اگر مشتری چک برگشتی داشته باشد، اما نداند در دست چه کسی است، چه اقدامی باید انجام دهد؟

باید وجه چک را به حساب واریز و از بانک بخواهد وجه را در حساب بلوکه کند تا دارنده چک به شعبه مراجعه و مبلغ چک را اخذ نماید و یا وجه مذکور 2 سال در حساب بماند تا رفع سوء شود.