انعقاد تفاهم در حضور معاون وزیر و رئیس پژوهشگاه نفت در خصوص مطالعات زمین شناسی با همکاری علوم آکادمی روسیه