اقدام ماندگار برای ساخت بیمارستان کودکان سرطانی با همکاری جناب دکتر محمد صادقی