اختصاص تندیس سال ۱۳۹۸، سدیدالسلطنه کبابی به جناب دکتر محمد صادقی

 تندیس سال ۱۳۹۸ سدیدالسلطنه کبابی ،به پاس خدمت دکتر صادقی در استان ،و‌چهره موثر به ایشان از طرف بنیاد نخبگان هرمزگان اختصاص یافت. این تندیس هرساله به نیروی های موثر اعطا میگردد.
که با حضور مقامات کشوری و‌محلی در مراسم ۲۷بهمن ماه در سالن فرهنگ دانشگاه هرمز گان از ایشان تقدیر شد.