با سلام من در یک مغازه مستاجر هستم صاحب مغازه ملک خود را به شخص دیگری فروخته است و من هنوز دوسال از قراردادم مانده است تکلیف چیست آیا باید بلند شوم یا با مالک جدید قرارداد جدید منعقد کنم؟

با سلام ؛ فروش عین ملک به دیگری از سوی مؤجر رابطه استیجاری شما را قطع نمی کند و شما تا پایان مدتقرارداد ، مالک منافع بوده و می توانید استفاده نمایید.