آيا براي چكي كه فاقد امضاء مي باشد گواهي عدم پرداخت صادر مي شود ؟

خير، با عنايت به اينكه چك با امضاء ذيل آن سنديت مي يابد و از شرايط اساسي و صحت صدور چك ، وجود امضاء صاحب حساب مي باشد فلذا چك بدون امضاء فاقد اعتبار بوده و بانك مجاز به صدور گواهينامه عدم پرداخت نمي باشد .